ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ನಿಯಮಿತ. ಮಂಗಳೂರು.

ಶಾಖೆ : ಮಾಣಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

(07.10.2021)


ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ

375 – 425

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ

470 – 500

ಡಬಲ್ ಚೋಲ್

485 – 515

ಹಳೆ ಫಟೋರ : 380 ರಿಂದ 430

ಹೊಸ ಫಟೋರ : 320 ರಿಂದ 375


ಹಳೆ ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡೆ: 250 ರಿಂದ 315

ಹೊಸ ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡೆ: 150 ರಿಂದ 250


ಹಳೆ ಕರಿಗೋಟು: 280 ರಿಂದ 290

ಹೊಸ ಕರಿಗೋಟು: 200 ರಿಂದ 265

(ಅಡಿಕೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ)

ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೊ

35 – 45

(ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ).


ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ :

6366 875 032( ಮೊಬೈಲ್ )