ಒಂಜಿ ‌ಊರುಡು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಪಾಸಾಡಿನಕುಲು ಇತ್ತೆರ್ . ಜಯರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ ಎಟೆಂಡರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ . ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಡ್ ಸುಪರ್ವೈಸರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಬೇಲೆ ಮುಗಿದ್ ಬೈಯ್ಯಗ್ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್ ಆನಿದ ದಿನಚರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿಯಗ್ ಒರಿ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. 

ಅಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿ ನಕುಲು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ . ಅಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯೊಲೆನ್ ಒರಿಯಗ್ ಒರಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ . ಒವುಲಾ ವಿಷಯೊನುಲಾ ದೆಂಗವುಜೆರ್ ಆತ್ ಅಕ್ಲೆನ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆನ ದಿನಚರಿ ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ್. 

ಒಂಜಿ ದಿನ  ರಡ್ಡ್ ಜನಲಾ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನಗ 

ಜಯರಾಮೆರ್ನ ನೆರೆಕರೆತಾರ್ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೆರ್ . ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರೆರ್ನ ಇಲ್ಲ್ ಲಾ ಜಿಂಜ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ಕೋಂಟು ಬುಡುದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೋಂಟುಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಲಾಂಗ್ ದೂರ ಉಪ್ಪು . ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಜನತಲಾ ಪಾತೆರಕತೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು .

ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಭಾರೀ ಸೆಕೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಕಲ್ಜಿಗಡ್ ದಾದಮಾತ ಆಪುಂಡ ದಾನೆ. ಪುಡಮಿ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ , ಸೂರ್ಯ ದೇಬೆರೆ ಕೋಪ ಶಾಂತಿ ಆತಿಜಿ , ವರುಣ ದೇವಗ್ ಲಾ ಕರುಣೆ ಬಯಿದಿಜಿ . 

ಅಪಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನಮ ನರಮನಿ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಅರ್ದೊಡು . ಕಾಡ್ ಕಡ್ತ್ ದ್ ಗುಡ್ಡೆಗರ್ತ್ದ್ ಸಾದಿ,ಬೀದಿ ,ಇಲ್ಲ್, ಬಂಗ್ಲೆ, ತೋಟ,ರಿಸೋಟ್ ಕಟ್ಟುವ . ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಗೂವೆಲ್, ಕೆರೆ ನಿಗ್ತ್ ದ್ ಒಂತೆ ಕಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವ . ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡುವ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಬತ್ತ್ ನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೋರ್ ತೋಡುವ .

ಅಪಗ ಜಯರಾಮೆರ್ ಕೇನುವೆರ್ ಅವು ಮಾತಾ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪರಿಹಾರೊಗು ನಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು?

ನಮಡ ಜಾಗೆದಾಲ ಜಿಂಜ ಇಜ್ಜಿ  . ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಆತೆ.

ಐಕ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಡಲಾ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಒಂತೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡು . ನಮ ನಮರ್ದ್ ಆಪಿನ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗ . ಇತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಜಾಗೆಡ್ ಪೂತ ದೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಿನಾಲ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಳಸಿ ,ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ದೈಕುಲೆನ್ ದೀಕಾ .

ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು

ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ?

ಅಪಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಈರ್ ಇರೆನ ಬಾಲ್ಕನಿಡ್ ಚಟ್ಟಿಡ್ ಪೂತ ದೈ ಆಪಿನಾತ್ ದೀಲೆ ಪನ್ಪೆರ್ .

ಅಂಚೆನೆ ಮನದಾನಿರ್ದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕೈ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಒಂತೆ ದಿನ ಪೋನಗ ದೈ ಮಾತು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು . 

ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಚಟ್ಟಿಡ್ ದೈ ಸರಿ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಐಕ್ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಈರ್ ಕಾಂಡೆದ ದೊಂಬು ಬೂರುನಲ್ಪ ಚಟ್ಟಿನ್ ದೀಲೆ ದೈ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ .

ದಿನ ಪೋಯಿಲೆಕನೇ ಒರಿಯೆ ಕುಡೊರಿಯನ ಕೈ ತೋಟ ತೂದು ಕುಸಿ ಆಪೆರ್. ಅಯಿಟ್ ಜಯರಾಮೆರ್ ಸರೀ ನೀರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದ್ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಆದ್ ಸೊರ್ಕುದು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು .ಜಯರಾಮೆರ್ ತನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಕುಸಿದ ಆತೇ ಕುಸಿ ಪಡೆಯೆರ್.

ಆಂಡ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ನೀರ್, ಗೊಬ್ಬರ ಮಿತಿಟ್  ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್ . ಜಯರಾಮೆರ್ನ ದೈತಾತ್ ಸೊರ್ಕ್ದ್ ಇಂಜಿಂಡಲಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಪುರ್ಪ ಸುಮಾರ್ ಆವೊಂದ್ ಇತ್ಂಡ್.

ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಚಂಡಮಾರುತದಲೆಕ ಗಾಲಿ,ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು .  

ಮನದಾನಿ ಅಯ್ತವಾರ ಆಯಿನೆರ್ದ್ ಕಾಂಡೆದ ಚಾ ಪರ್ದ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ಸಂಕದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುದ್ ಪಾತೆರುನ ಅಕ್ಲೆನ ರೂಡಿ . 

ರಾತ್ರೆದ ಬರ್ಸಡ್ ಜಯರಾಮೆರ್ನ ದೈಕುಲು ಪೂರಾ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದ್ಂಡ್ . ಕೆಲವು ಪೊರ್ಕಂಡೆ ಲಕ್ಕ್ ದ್ಂಡ್ . ಬೇಜಾರ್ ಡ್ ಜಯರಾಮೆರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ರೆನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬರ್ಪೆರ್ . ಅಪಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಲಾ ಪಿದಯಿ ಮೆರೆನ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಜಯರಾಮೆರ್ ತೂಪೆರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ರೆನ ದೈಕುಲು ದಾಲ ಆತಿಜ ಸರ್ತನೇ ಉಂಡು . ಜಯರಾಮೆರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಡ ಆಚರ್ಯೋಡು ಕೇನುವೆರ್ ಕೋಡೆದ ಗಾಲಿ,ಬರ್ಸೊಗು ಎನ್ನ ದೈ ಮಾತ ಮಗ್ರ್ ದ್ಂಡ್ ಇರೆನ ದಾನೆ ಸರ್ತೊನೆ ಉಂಡು ಪಂದ್.

ಅಪಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಮರ ದೈಕುಲೆಗ್ ಏತ್ ನೀರ್ , ಗೊಬ್ಬರ ಬೋಡು ಆತೇ ಪಾಡೊಡು.

ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ನೀರ್ ಗೊಬ್ಬರೊಗು ಬೇರ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಅಡಿಕ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು .

ಗುಡ್ಡೆ ಡ್ ಮಾತ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬುಲೆಪಿನ ಮರೊಕುಲು ಲಾ ಚಂಡಮಾರುತೊಗುಲಾ ಮಗುರುಜಿ. ಎಂಕುಲು ಲೆಕ್ಕೊರುದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್, ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡುಂಡ ದೈತ ಬೇರುಲು ತಿರ್ತ್ ಪೋವಂದೆ ಮುದೆಲ್ ಗಟ್ಟಿದಾಂತೆ ಬೂರುಂಡು .

ಅಂಚೆನೆ ನಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಂಙ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಒದಗಿಸವುನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಙನ್ ತೆರಿಪಾವೊಂದಿಪ್ಪುನ ತಪ್ಪು . ನಮ ಅಕ್ಲೆನ ಅಡಿಪಾಯೊನು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಜಾಂಡ ಅಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ ಡ್ ಉಂತುನು ಎಂಚ?

ಇಲ್ಲ್ ಆವಡ್ ದೇಶ ಆವಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಆವೊಡಾಂಡ ಅಯಿಟ್ ವಾಸ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಗಟ್ಟಿ ಆವೊಡು . 

ಕುಡೊರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಡೇ ಇತ್ತೆಡ , ಆಯೆಲಾ ಉದ್ದಾರ ಆಪುಜೆ ಇಲ್ಲ್ ಲಾ , ದೇಶಲಾ ಉದ್ದಾರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ .


ಈ ಕಥೆತ ನೀತಿ ಪಾಠ ಪಂಡ

ನಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತಾನ್ ಸ್ವಂತ ಬಂಙ ಬತ್ತ್ ದ್  ಸಮಾಜೊಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆವೊಡು . ಅಂಚೆನೆ ನಮ ಬುಲೆಯೊಡು , ಪ್ರಕೃತಿನ್ ಒರಿಪೊಡು .ಪಂದ್ ಕಲ್ಪಾವೊಡು .

Article by

ಆರ್.ಕೆ. ನಿರಂಜನ್