ಆಟಿಗೊಂಜಿ ಅಮಾಸೆ ಬಯ್ದುಂಡು 

   ಪಾಲೆ ಮರತ ಕೆತ್ತೆ ಕೊಯ್ದುಂಡು

ನೂದು ಸೀಕುಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಮರ್ದುಡು

ಬೊಲ್ಪು ದೇಬೆರ್ ಉದಿಪುನಗ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡು. 


ತುಳುನಾಡುದಾ ದೈವದೇವೆರ್ ಕಾಪುವೆರ್

ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಊರುದ ಮಾರಿ ದೇರುವೆರ್

ಕೇನೆ ಕಂಡೆ ತೊಜಂಕ್ ಪೆಲತ್ತರಿ ಗಂಜಿದೇವೆರ್

ಬಡಪತ್ತುದ ಪ್ರಸಾದ ಪನ್ವೇರ್.


ವಿಷೊನ್ ಕೆರ್ಪಿನ ಪಾಲೆ ಕಷಾಯ

ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ ಬೆರೆಕೆ ಸಾಯ

ಕಯ್ಪೆನ್ ತಾಂಗರೆ‌ ಬೆಲ್ಲದಾ ಪಾಸೊಡಿಯಾ

ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಉಂಡುಯಾ.


ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಪಿರಾಕುದಾ‌ ನೆಂಪು

ವರ್ಸೋದಾ ಬರ್ಸೊ ಇಪ್ಪನಗ ತಂಪು

ಹಿರಿಯಾಕುಲೆ ನೆನಪುಡೇ ಆಟಿದಾ ಲೆಪ್ಪು

ತುಳು ಅಪ್ಪೆನಾ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಮೋಕೆನೇ ಇಪ್ಪು.


 

ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ತಾಕೊಡೆ