ಒಸರ್ ನೀರ್ ಗ್ ಕಟ್ಟೊನು ಕಟ್ಟ್ ದೆರ್ 

ಕೆಸರ್ ಕಂಡೊಡು ಬುಲೆಯೆರ್|

ಪೊಸತ್ ಬಿದೆತನೆ ನೇಜಿನ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ 

ಪಸೆಟ್ಟ್ ಫಸಲ್ ನ್ ಪಡೆಯೆರ್||


ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುನ ಗಂಧಸಾಲೆ ಬುಲೆಕ್ಕ್

ತಿಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದನೇ ಗೊಬ್ಬರಗೆ|

ಅಮ್ಮನ ಪಾತೆರೊ ಕೇಂಡ್ ದ್ ಮಲ್ತೆರ್ 

ತಮ್ಮನ ವಾವೊಂಜಿ ಗೌಜಿದಗೆ||


ಬೆನ್ನಿನ್ ಬುಲೆಪುನ ಬಙ್ಙೊನು ತೆರಿದ್

ಅಣ್ಣನ ಒಪ್ಪೊಗು ಸೇರೋನ್ಲೆ|

ಮಣ್ಣ್ ನ್ ಬೆಂದ್ ದ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತ್ ದ್ 

ಪೊಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ತೂವೊನ್ಲೆ ||


ಕಂಡೊನು ನಂಬುದು ಹಿರಿಯೆರ್ ಇತ್ತೆರ್ 

ಉಂಡಿನ ಪೂರಲ ಅಮೃತೊನೆ||

ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರೊ ಗೇನೊಡು ದೀವೊಡು

ತುಂಡು ಕುಂಟುನೇ ಕಟ್ಟ್ ದಿನೆ||

 

ಸಂಪುದ ಕಂಡೊಡು ಪದೆಂಗಿ ಬಿತ್ತ್ ದ್

ನೆಂಪುಡೆ ತೂಟನ್ ಪಾಡಿಯೆರ್|

ದೊಂಪೊಗು ಪೋತಿನ ಬಸಲೆಗ್ ನಿಚ್ಚೊ 

ಪಂಪುಡು ನೀರ್ ನ್ ಪಾರಾದೆರ್|| 


ಉಮೇಶ್ ಶಿರಿಯ

ತುಲುವೆರೆ ಕಲ