ಪೆಟ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ

*************


ಅರ್ಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯಲಾಲ್ ಉರ್ಲ್

ತೂಯೆರಿತ್ತಲ್ ಸಾದಾರಣ ಆಲ್ ಪೊರ್ಲ್

ತೂದು ಮೊಜಕೆಯಾದ್ ಪೊಲಿತೊಂಡೆ ಕರ್ಲ್

ಕಡೇಕ್ ತೆರಿಂಡೆಂಕ್ ಅಲೆಗೊಂತೆ ಮರ್ಲ್


ಗೋಂಕುರು ಕೂಲಿ

******************


ಕೂಲಿ ಎದುರುದಾಯನ ಮೋನೆ

ತೂಂಡ ತೆರಿಯಂದಾಯನ ಬೇನೆ

ನಾಲಾಯಿ ಪರಿಯುಂಡಾಯನ ದಾನೆ

ಕೂಲಿಯೇ ಆಯನ ನಾಲಾಯಿಗ್ ಸಾನೆ


✍️ಎಚ್ಕೆ, ನಯನಾಡು.

ತುಲುವೆರೆ ಕಲ