ಲೋಕೊಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನವು ತಾರಿ

ಈ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಅವು ಬೆಂತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಬಾರೀ

ಮಲ್ಲ ಅವುಸದ ಗನಗಟ್ಟಿದ ಸೊತ್ತ್

ಬೂಮಿಡ್ ಉದಿಪೆರೆ ತಾರಿ ಕೊರಂಟೆ ಬಿತ್ತ್


ಈ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿರುವೆರ್

ಬಾನದೆತ್ತರದ ತಾರಿ ಬಡತೆರ್

ಜಾಯೆರ್ ಕಲಿ ಪನ್ಪಿ ಬಾನದ ಪನಿನ್

ದೈವ ದೇವೆರ್ ಕೈ ಕೊನುನ ತಾರಿಡಾಪಿ ಅಮುರ್ತೊನು


ತಾರಿದ ಪಕ್ಕಸ್‌ಗ್ ಅಳಿ ಇಜ್ಜಿ

ಇರುವೊಲು ಪಂಡ ನೀರ್ ಬರಂದಿ ಬಾಯಿಜ್ಜಿ

ಪಿರಾಕ್ದ ಪರತಿರಿ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಾರಿದ ಒಳಿಟ್

ತಾರಿ ಪರ್ಂದ್ ತಿಂದ್‌ದ್ ಬದ್ಕಿನಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಈ ನೆಲಟ್


ಅರೆಮಡಲ್ ತೂಕು ಎಡ್ಡೆಗೆ

ತಾರಿದ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಪುಡಾಯಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ

ಇರುವೊಲ್ದ ತಾರಿ ಅವು ಪೊಣ್ಣು

ಕೊಂಬಿತ್ತಿ ತಾರಿನ್ ಆನ್ಂದ್ ಪಂಡ್ ಈ ಮಣ್ಣ್


ಕುಂದಿನ ಕಲಿಟ್ ಆಂಡ್ ಆನಿ ಓಲೆಬೆಲ್ಲ

ತಾರಿಲು ಮಾತಾ ಇನಿ ತೂಯೆರೆ ಓಲುಲ್ಲಾ 

ತಾರಿಂದ್ ಪಂಡ ದಾದಂದ್ ತೆರಿಯಂದ್ ಇನಿತಕ್ಲೆಗ್

ಒರಿಪೊಡು ನಮ್ಮ ತಾರಿನ್ ನಮ ನನದಕ್ಲೆಗ್


✍️ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರಾರ(ಪೆರ್ರ)

ತುಲುವೆರೆ ಕಲ