ತುಳುವೆರ್ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲು

ಅವು ಉಡಲ್ಗ್ ತನು ಕೊರಿನ ಸಾರ ಮುತ್ತುಲು

ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಜಿಬಿಲಿ ಡ್

ಕುಲ್ಲಾದ್ ಒಯಿತೊಂದು ಇತ್ತ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ಡ್


ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿ,ಚೆನ್ನದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುಯೆ

ಕಲ್ವ ಪೋಲೀಸ್,ಮರಮಂಗೆ ಗೊಬ್ಬುಡ್ ವಾ ಮರ್ಲ್ ಯೆ

ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ತುಂಬುನು,ಟೊಂಕದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರೀ ಜೋರುಡು

ಅಕ್ಕಚಿಕ್ಕ,ಕಪ್ಪೆ ಲಾಗಿಯುನ ಗೊಬ್ಬು ಏತೋಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು


ಬಿಲ್ಲಿಸ್ , ಕುಸ್ತಿ, ಲಗೋರಿ

ಗೊಬ್ಬುಡು ಗೊಬ್ಬು ತಿರ್ಗಾವುನು ಬುಗುರಿ

ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೆಡ್ ಉಡಲ್ ಗೆಂದಿನವು ಅಟಿಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು

ಜವನಾದಿಗೆಡ್ ತನು ಕೊರಿನವು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು


ಗರ್ದ್ ಡ್ ನಡಪುನ ಬಿರ್ದ್ ದ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ

ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣುಲೆನ ಮೆಂಚಿ ಪಾರಾವುಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಲಿಮುಲ

ರಾಜ ಮರ್ಜಿಡ್ ಮೆರೆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ

ತೂಯೆರೆ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮೂರ್ದ ತಾರಾಯಿದ ಕಟ್ಟ


ತುಳುವೆರ್ ನಮ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬು ದ್

ಅಯಿತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪಾದ್

ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ್ ನನೊಗುಲ ಒರಿಪೊಡು

ಅವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಮೆರೆಯೊಡು.

✒️ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರಾರ

ತುಲುವೆರೆ ಕಲ ಕುಡ್ಲ