ತೆಲಿಪುಲ ಕೋಪನ್ ಒರ  ಬುಡ್‌ದ್ ಈ

ಏಂಕೊರ್ತಿಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಮೋಕೆದ ಬೊಡೆದಿ

ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಓ ಭಾಗ್ಯದ ಲಚಿಮಿ

ದಾಯೆಗಾತ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪುಡವುನ ದಾಸೆಮಿ


ಕಾಂಡೆನೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕೇನಂದೆ ನಿನ್ನ ನೆರಡೆ

ಮುಟ್ಟೆರೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ದಾಯೆಗಾಪ  ಕೊಡಪುನ ಪೆರಡೆ

ಕೊಕೈನ್ ಬುಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನುವನ

ನಿಕ್ಕಾದೆ ಕಂದಿನ ಗೋಲಿಬಜೆ ಮೋಕೆಡ್ ತಿನುವನ


ಪರಂದೆನೆ ಏರು ಅಮಲ್ ತೂದ್ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು

ಪರಂಗುವೆ ಈ ಗೆಂತಿಜಡ ಏರ್ದೆಂಕ್ ಮರ್ಲ್

ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡ ಪನುವೆ ನಿನ್ನಪ್ಪೆಡ ದೂರು

ಅಕುಲೆ ಪನುವೆರ್ ನಿಕ್ಕ್ ಬುದ್ಧಿ  ಚೂರು


ಏರೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೆಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಲಡಾಯಿ

ಕಜಿಪುಗೆಂದೆ ಕಂದೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದ ಮರುವಾಯಿ

ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ ತರೆಕ್ ಜಾಜಿ ದೀದ್ ಬಲ ಸೇಲೆಡ್

ಮಾಮಲ್ಲ ದಡ್ಡೆ ಯಾನ್  ಮೋಕೆದ ಸಾಲೆಡ್


ಈತ್ ಪೊರ್ಲಕಂಟ್‌ದ ಆನ್ ಒಲಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕ

ಬೇಗ ಬತ್ತಿಜಡ ಯಾನ್ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ

ಪಿಸಿರ್‌ನ್  ಉಬ್ಬಿದ್ ಕೊರುವನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತ

ಪಿಜಿರಂದೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಪೋವಂದೆ ಓಲಾ ನಿನ್ನನೆ ಸುತ್ತ


ಬದ್‌ಕೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಸೆರ್ದ್ ಬಿರದಿನ ಚಂರ್ಬುರಿ

ಕಂಡನಿನ್ ದೂರ ಮಲ್ತ್ ಬೊಡಿಪಾವುನ ಏತ್ ಸರಿ

ವರ್ಸ ಆಪಿನೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಲಿಪೊಡು ಬಾಲೆ

ಬರ್ಸ ಆದ್ ತೆಕ್ಕಾವೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಜವಾನದಿಗೆದ ಜಾಲೆ


✍️ ರಕ್ಷಿತ್. ಬಿ. ಕರ್ಕೇರ, ಪದವಿನಂಗಡಿ,ತುಲುವೆರೆ ಕಲ