ರಾಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮದ್ಮೆದ ಗೌಜಿದ ಅಟನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಆನ್ ಮಗೆ ಆದ್ ಮೂಜಿ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೆನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಡಿಗ್ ಎತ್ತಾಯಿನ ಕುಸಿ ಆಯಗುಂಡು. ಕಡೇಕ್ ಒರಿದಿನಾಲೆ ನೇತ್ರ. ಪ್ರಾಯೊದ ಬಂಡಿ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋಂಡಲ ತನ್ನ ತರೆಟ್ ಇತ್ತಿ ಪುದೆನ್ ಸಾದಿ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ,ಬಾಕಿದ ಇಸಯಾಂದ್ ಮನೀಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತಿನಾಯೆ ರಾಜೆ. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ಕಲೆವೊನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪಲಯೆನೆ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಬೆಂದಿನ ಬೆಗರ್ಗ್ ತಿಕ್ಕಿ ಪಣವುನು ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೆನ ಪೊಸ ಬದ್‌ಕ್‌ದ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಗು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ. ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನುಲು ಪಲಯೆ ತೂಯಿ ಆನನೊಟ್ಟುಗು ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಸುಕೊತ ಸಂಸಾರೊಡು ದುಂಬುಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐನ್ ಕಣ್ಣ್ ನಿಲೀಕೆ ತೂದು ಸಂತೊಸು ಪಡೆವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಡೇತ ಪೊಣ್ಣೆ ಈ ನೇತ್ರ., ಪಲಯಗ್ ಒಂತೆ ಎಚ್ಚಿಗೆನೆ ಮೋಕೆ ಈ ನೇತ್ರಡ. ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದ್‌ದ್ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸ ಆನಗನೆ ರಾಜನ ಕೈಕ್ ಈ ಬಾಲೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪರಲೋಕ ಸಂದುದಿತ್ತೆರ್,ಅಂಚಾದ್ ಎಲ್ಯೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇತ್ರಡ ರಾಜಗ್ ಒಂತೆ ಎಚ್ಚಿಗೆನೆ ಕೊಂಡಾಟ. ತಾನ್ ಕಲ್ತ್‌ಜಿಂಡಲ ಕಡೇತ ತಂಗಡಿನ್ ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಕ್‌ಲ ಕಮ್ಮಿಯಾವಂದಿಲೆಕ ಪೇಂಟೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪಾಯೆ. ನೆತ್ತೆರ್ನ್ ಬೆಗರ್ ಮಲ್ತ್ ಇರ್ಲ್ ಪಗೆಲ್ ಪುನೆದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒವ್ವೇ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲೆಕ ಗರು ಮುಟ್ಟಾಯೆ. ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ನೇತ್ರಗ್ ಪಾಸಾಡಿನಕ್ಲ್ ಒಂತೆ ಎಚ್ಚಿಗೆ,ಆಂಡಲ ಪಲಯೆ ಪಂಡ ಜೂವದ ಗಂಟ್.

ಬಾಲೆ ಪೋದು ಜವ್ವನ್ದಿ ಆಯಿನ  ನೇತ್ರಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆನನ್ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಡ್ನಾಯೆ ರಾಜೆ. ಮಾತಲ ರಾಜೆ ಎನ್ನಿಲೆಕಾನೆ ಆವೊಂದುಲ ಪೋಂಡು. ಆ ಪೊರ್ಲು‌ದ ದಿನ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕಣ್ಣ್‌ದರುಟು ಮಿನ್ಕೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಮದ್ರೆಂಗಿದ ದೊಂಪದಡಿಟ್ ತನ್ನ ತಂಗಡಿನ್ ಮದ್ಮಾಲೆನ ದುತ್ತೈತ‌ಡ್ ತೂದು ಆಚಿರೊಡೊರ ಕಣ್ಣ್ ಮಗ್‌ತ್‌ನಾಯಗ್  ಮುರಾನಿದ ಬಾಲೆ ನೇತ್ರ ಈತ್ ಬೇಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಲಾಂದ್ ಆಚಿರ ಆದ್ ಪೋಂಡ್‌. ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ತನ್ನ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿ ಜೂವೊಗು ಅವ್ ಬಾಲೆದ ರೂಪೊನೆ ತೋಜಾವುಂಡು. ಮದ್‌ರೆಂಗಿದ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಇರ್ಲ್ ಕರಿದ್ ಪುಲ್ಯ ಡಿಬ್ಬಣೊದ ಗೌಜಿಗ್ ಪೊರ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಏತೋ ದಿನೊರ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿ ರಾಜನ ಕನ ಸತ್ಯ ಆಪುನ ಗಳಿಗೆ ಬತ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಸೇರೊಂದುಂಡು..

ಮಾತೆರ್ಲ ಐತ ಆಪುನ ಅಟ್ಟನೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್,ಮದ್ಮೆದ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋಕುಲೆ ಗೌಜಿ ಒಂಜಿ ಮೈಟಾಂಡ ಪರಬೆರ್ನ ಅಜಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೈಟ್.

ಮದಿಮಾಲ್ ದಾನೆ ನನಲ ಲಕ್ಕಿಯಿಜಲ್ ಮೂರ್ತ ದಾನೆ ನಮನ್ ಕಾಪುಂಡ..?ಪ್ರಾಯದರ್ನ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ನ ರಾಜುನ ಬೆರಿರ್ದ್ ಬತ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಮೀನ ಪದ್ದುನು ಲೆಪ್ಪೆರೇಂದ್ ಅದೆಕ್ ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಿ ಉದ್ದೊಗು ಪಾಡ್ನ ಪಜೆ ಒಂಜಿ ತಲೆಂಬು ಒಂಜಿ ಅಡಿಕ್ ಬುಡ್ಂಡ ನೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಇರ್ಲ್ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು‌ಡು ತೆಲಿಕೆನಲಿಕೆಡ್ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದೊಂಪದಡಿಟ್ ತೆಲಿಕೆದ ಪನಿ ಕುಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನೇತ್ರ ಪುಲ್ಯಾನಗ ಜೆತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆನಗ ಪಲಿನ ಕೈಕಾರ್ ಕುಂಬರೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಸೇಂಕೊಂದು ಪಾರ್‌ಬತ್ತ್‌ನಾಲ್ ಪಲಯನ ಕೆಬಿತೊಟ್ಟೆಗ್ ತೂಯಿಸತ್ಯೊನು ತೆರಿಪಾನಗ,ಕಲ್ಲ್ ಜೂವಲ ಒರ ಕುಸ್ಕುದು ಅಸ್ಕ್‌ದ್ ಪೋಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ತೋಜ್ಜಲ್ಗೇಂದ್ ಊರುಗು ಊರೇ ಸುದ್ದಿಯಾಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ನೇತ್ರನ್ ಮದ್ಮೆದ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಎತ್ತಾವೊಡೂಂದ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ಮಾತ ಅಟ್ಟಮುಟ್ಟ ಪೂರ ನಾಡ್ಯೆರ್,ಆಂಡ ನೇತ್ರ ಏರ್ನ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ಲ ಬೂರ್ಜಲ್.

ಗಂಟೆದ ಮುಲ್ಲು ಏಳೆತಂಚಿ ಎತ್ತ್‌ದಾತ್ಂಡ್. ಮೋನೆ ಮೋನೆ ತೋಜುನ ಪೊರ್ತವು'ಊರುಗೂರೆ ನೇತ್ರನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪಿದಡುನ ಅಟ್ಟನೆಡುಂಡು ,ಅಂಚೆನೆ ಆಯೆರೆದ ಕಮಲಕ್ಕಳ ಅಮಸರಮಸರೊಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತೊಂದು ನನ ಬೇಗ ನಾಲ್ ಕೊಡಪನ ನೀರ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಎತ್ತಾವೆಂದ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಗುವೆಲ್ದಂಚಿ ಬತ್ತಿನಾರ್ ,ಕೊಡಪ್ಪನಗ್ ಬಲ್ಲ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಗುವೆಲ್‌ಗ್ ಎಕ್ಕಲೊಡುಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಅಕಲೆ ತಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯೊನು ತೂದು ಅಲ್ಕ್‌ದ್ ಬೂರ್ಯೆರ್. ಗುವೆಲ್ದ ಉಲಯಿ ಉಸುಲು ಕಡಿದ್‌ ಮೀಂದೊಂದಿತ್ತಿ ನೇತ್ರ ಕಮಲಕ್ಕನ್ ಮಸೇದ್ ತೂಯಲ್.ಅಕಲ್ ಪಾರ್ನ ಕಮಲಕ್ಕ ಕೊಡಪನೊನು ಬುಡ್ದು ಅರಿಯಮುರಿಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಊರುನೊಟ್ಟು ಸೇರಾಯೆರ್. ಇಸಯ ಊರುಗೂರೆ  ಪರತೊಂದು ಪೋಂಡು. ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲ್ ಮಸಣೊದ ಜಾಲಾಂಡ್. ರಾಜೆ ಕೈ ಕಾರ್ ಪಂದಯೆರಾವಂದೆ ಕಣನೀರ ಒಸರ್ ಜಪುಡಾಯೆ. ಸೈತಿನಾಲ್ ಪಿರ ಬರುವಲಾ...?

ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯೊಗು ಯಿರಿಯೆರ್ ದುಂಬಾಯೆರ್. ನೇತ್ರ ದುಂಬುನಾನಿ ಜೆತ್ತಿನ ಪಜೆಟ್ಟೆ ಕನತ್‌ದ್ ಅಲ್ನ ಪುನನ್ ಜೆಪುಡಾಯೆರ್ ಮದಿಮೆದ ದಿನತಾನಿ ಮದಿಮಾಲಾಪಿನ ನೇತ್ರ ಉಸುಲುದಾಂತಿ ಜೂವೊಡು ಮದಿಮಾಲೆ ಐತೊಡು ಈ ಲೋಕದ ಕಡೇತ ಬಾಕಿಲ್ಡ್  ಎಕ್ಕಲೊಂದು ಪರಲೋಕೊಗು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಯೆರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಲ್. ತರೆಕ್ ರಡ್ಡ್ ಅರಿ ದಕ್ಕೊಡೂಂದ್ ಅಂಗಲ್ಪುಡು ಬಾಲೆದಲ್ಕ ಸಾಂಕಿನ ಪಲಯೆ ದೇವೆರೆ ಗೊಬ್ಬುದ ನಡುಟು ತಂಗಡಿನ ಪುನೊಕು ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಯೆ. ವಾ ದಿನ್ನೊಗುಲ ಜಗ್ಗಂದ್‌ನ ರಾಜಗ್ ತಂಗಡಿನ ಪುನತ ದಿನ್ನ ತಾಂಗೆರಾವಂದೆ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬು ದೀಯೆರೆನೆ ಆಯಿಜಿ. ಪುನೊನು ಕಾಟೊಡು ಜೆಪುಡಾದ್ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರ್ ಬುಡ್ದು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿತೆರ್. ಮಾತೆರ್ನಲ ತರೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆ ನೇತ್ರ ದಾಯೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಲ್ ಅಲೆಗ್ ರಾಜೆ ಒಯ್ಟ್‌ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ್‌ನಾಯೆ ಅತ್ತ್. ತಾನ್ ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟ್‌ಂಡಲ ತನ್ನತಂಗಡಿಯಲ್ಲೆನ್ ಬಂಗಾ‌ರ್‌ಲೆಕ ಸಾಂಕ್‌ದೆ. ಸೇರಿ ಸಾರೊ ಜನೊಕುಲೆ ಪ್ರಸ್ನೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಕ್‌ಲಾಂಡಲ ಏರ್....? ನೇತ್ರ  ದಾದನಾ ದೆಂಗಾದ್ ದೀಯಲ ಪನ್ಪಿ ಇಸಯ ಮಾತೆರೆ ತರೆಟ್ ಪುರಿ ಪರತ್‌ಲೆಕ ಪರಪೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ನನದಾನೆ ನೇತ್ರ ದುಂಬುನಾನಿ ಜೆತ್ತಿನ ಪಜೆನ್ಲ ಅಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಕಾಟೊಗೆ ಪಾಡ್ಲೇಂದ್ ತೆರಿನಕ್‌ಲೇರ ಪನ್ನಗ ,ಪಜೆನ್ ಮಡ್ತ್ ದೆರ್ಪುಗಾಂದ್ ತೂನಗ ಅಡಿಟಿತ್ತಿ  ಚೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆತ ಸತ್ಯೊನು ಪಂಡೊಂದು ಪೋಂಡು.....

ನೇತ್ರ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು.ರಾಜೆ ನೇತ್ರನ ಮೋಕೆದ ಪಲಯೆ. ಕಲ್ಪುನ ಬಾಲೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಮೋಕೆದಂಚಿ ಮಾಲ್ಯಲ್,ಪಲಯನ ಮೋಕೆದ ಎದುರು ಸತ್ಯೊನು ದೆಂಗಾದ್ ದೀಯಲ್.ಮದ್‌ರೆಂಗಿ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯಡ್ ಇರ್ಲ್ ಪುಲ್ಯ ಆಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿ ಆನನೊಟ್ಟುಗು ಊರು ಬುಡೊಡೂಂದ್ ಎನ್ನ್‌ದಿತ್ತಿ ನೇತ್ರಗ್ ಪಲಯೆ ಮಲ್ತಿ ಮದ್ಮೆದ ಅಟ್ಟನೆ ತೂದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆನಾಂದ್ ಇರ್ಲ್ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ‌ದಾಂತೆ ಪೋಂಡು.ಒಯ್ನ್ ಬುಡ್ಪುನಿ ಒಯ್ನ್ ಪತೊನ್ನಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂದಾಜಾವಂದೆ ,ಪಲಯನ ಮೋಕೆದ ಅರ್ಕಟ್‌ದ ಎದುರು ಕುಸ್ಕುದು ಪೋಯಲ್. ಮೋಕೆ ಒರ್ಯಗ್ ಜೂವ ಒರ್ಯಗ್ ಎಂಚ ಕೊರಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ್‌ನಲೆಗ್ ಮಂಡೆದುಲಯಿ ಗೆಂಡಬೂರಿನನೆ ಬೇನೆ. ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆದಾಯೆ ಪಂಡ್ದ್ ಅಮಸರೊದ ಬುದ್ದಿಗ್ ತನ್ನ ಉಸುಲ್ನೆ ದಂಗಾದ್ ಕೊರ್ಯಲ್...

ಚೀಟ್‌ಡಿತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಗ ಮಾತೆರೆ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ಲ ಕಣನೀರ ಎರ್ತೆ  ನೇತ್ರನ ಕಾಟದ ಸೂತೊಟ್ಟುಗು ಬಾನೊದೆತ್ತರೊಗು ಏರ್ಯೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಪಲಯನ ಮೋಕೆದ ಅರ್ಕಟ್‌ಗ್ ಬೂರಿನ ತಂಗಡಿ ತನ್ನ ಮೋಕೆನ್ ದೆಂಗಾದ್ ದೀದ್ ಬರಂದಿ ಜಾಗೆದಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ಯಲ್.ಜೂವೊಗು ಜೂವ ಆದಿತ್ತಿ ತಂಗಡಿನ್ ಮದಪೆರಾವಂದೆ ರಾಜೆ ಅಲೆನೆಂಪುಡೆ ಆಯನ ಗೇನೊನು ಕಲೆವೊಂಡೆ.

ನೇತ್ರನ ನೆಂಪು ರಾಜನ್ ನನಲಾ ಬುಡ್ದು ಪೋವೊಂದಿಜ್ಜಿ.....ತಂಗಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಯನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕೆದ ಸೊರೊಟು ಏಪಲ ನೇತ್ರ ಆದ್ ಮೆನ್ಕೊಂತಲ್,ನನ ಆಲ್ ನೆಂಪು ಆತೆ.ಏರ್ ದಾದನೆ ಪನಡ್ ಆಯೆ ಇನಿಕ್ಲ ನೇತ್ರಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೇನೊದಾಂತಿನ ಬಾಲೆ ಆದ್...ನೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೊನ್ಯ ಆದ್ ನೇತ್ರಾವತಿತ ತುದೆನೀರ್ಡ್ ಪರತ್ ಕಡಲ್ ಸೇರ್ದಲ್..

Article by

ಚೇತನ್ ವರ್ಕಾಡಿ
ತುಲುವೆರೆ ಕಲ ಕುಡ್ಲ