ತುಳುನಾಡ ಕಡಲಕರೆಟ್ ಮೆನ್ಕ್ ಡೊಂಜಿ ಮುತ್ತುದಾ ಪರೆಲ್

ಜಾಲ್ಗೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಸುದಾ ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜಾಯಿ ಸಿರಿದೇವಿಯಾಲ್ 

ಮೋಕೆದಾ ಮರ್ಮಲಾಲ್ ತಮ್ಮಲೆನ ತಾಂಕೆನದ ಸಿಮ್ಮದಾ ಕಿನ್ನಿ

ಗುತ್ತು ಗತ್ತ್ ದಾ ಪಟ್ಟ ಏರ್ಯಲಾಲ್ ಉಲ್ಲಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ


ಎಡ್ಡೆ ಏಳ್ಯೊ ಗಳಿಗೆಡೆ ದಾರೆ ಮೈತ್ ಕೊರ್ಯೆರಲೆನ್ ಮಾಮಣ್ಣೆ

ಪಟ್ಟದಾ ರಾಣಿಯಾದ್ ಪೊಗ್ಗಿಯಲ್ ಬೈಲಂಗಡಿ ಚಾವಡಿಗ್

ಬಂಗರಸನುಡಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದಾ ಮೋಕೆದರಸಿಯಾದ್

ಬಂಗಾರ್ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ರಡ್ಡ್ ಕುರ್ಲೆಲೆನ್ ಪೆದ್ದಿಯಲಾಲ್


ಬೊಲ್ದು ರಂಗ್ ದಾ ಪರದೇಶಿಲೆ ಕಣ್ಣ್ ಬೂರುಂಡಡೆಗ್

ಓಲೆ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಕೊರಂದಿ ಗೇಣಿ ಕೊರೊಡುಂದೂ

ಕಾಮರಾಯನ ಉಲತ್ತ ಗೊಬ್ಬುಗು ಲಕ್ಕ್ ದುಂತಿಯಲಾಲ್

ಬಂಗರಸೆ ಅರ್ವದನ ಗೊಬ್ಬು ತೆರಿಯಂದೆ ರಾಣಿಗೆದುರುಂತಿಯೆ


ಕರ್ಲ ಕುಡಿಕ್ಲ್ ನೊಟ್ಟುಗೇ ಬೆರಿಪಾಡ್ದ್ ಪಿದಾಡಿಯೊಲಾಲ್

ಬಿಂಕದಾ ಪೊಣ್ಣಾಲ್ ಅಂಕದಾ ಕಲೊಟು ತಂಕೊಡೇ ಕಾದಿಯೊಲಾಲ್

ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಜೋಕೆಡೇ ತಾಂಕ್ಲಂದ್ ಬಾಗ್ಯಮ್ಮನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ಯಲಾಲ್

ಪರದೇಶಿಲೆ ಸಂಚಿಕಾರದ ಗೊಬ್ಬು ತೆರಿನಗಾ ಪೊರ್ತು ಕರಿದ್ ಪೋಂಡೂ


ಕಂಡನೆ ಲೋಕ ಬುಡಿಯೇ, ಬಾಲೆನ್ ಕಾಮರಾಯೆ ತರ್ತ್ ಕೆರಿಯೆ

ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲಗ್ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆಯಿನ ಕಾಮರಾಯನ ನೆತ್ತೆರ್ನ್ ಪರದೇಶಿಲು ಪರಿಯೆರ್

ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಯಾದ್ ಪರದೇಶಿಲೆನ್ ಕೆರಿಯೊಲಾಲ್

ಅಂಕದ ಕಲೊಟು ಜೀವ ಬುಡಿಯಲಾಲ್ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ ತುಳುನಾಡ್ಗಾದ್.

ಹರಿಣಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು

ತುಲುವೆರೆ ಕಲ ಕುಡ್ಲ