ಕಂಬನಿ ಜಾರಿದಾಗ,

ಕಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಳಿಸಿಬಿಡು...

ತುಟಿ ಮೇಲೊಂದು ಹುಸಿ ನಗುವ 

ಸುಮ್ಮನೆ ಅರಳಿಸಿಬಿಡು...


ಎದೆಯ ಇಬ್ಬನಿಯದು ,

ಹೋಗಲಿಬಿಡು ಕರಗಿ ಕರಗಿ ...

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ, 

ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ....


ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ನೋವಿಗೆ ಸಾವು 

ಬಂದಂತಾದರೂ ಮೊದ ಮೊದಲು...

ರೂಢಿಯಾಗುವುದು ಮುಂದೆ

ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಲು ...


- By ಶುಭ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ