ಕಂಡೊದಾ ಪುಣಿಟೇ

ಕಾರ್ ಪಾಡಿ ಜಾಗ್ರೊತೆ

ಕೆಸರಡ್ ಪುಣಿ ಪೂಜಿದಿನೇ

ನಾಲ್ನೇ ದಿನ ದೊಂಬು ದಾಂತೆ.


ಅಪ್ಪೇ,ಕುಮೆರಿಗ್ ಪೋದೆ

ಲತ್ ಬುಲೆದ್ ಪೊಲ್ತ್ ತೂದೇ

ಕಾಯಿಕಚ್ಪು ಕನಾ ಬೋಡಾಯಿನಾತೇ

ಅಂಬಿಲಗ್ ದೀತೆ ಪುಲಿಗಾದೆ.ಅರೆಗೊಲೊದಾ ಕಾಯಕಚ್ಪು ಬುಳೆ

ಕತ್ತಿ ಬೂರುಗು ತಾಗಾದ್

ಗಾಯ ಬೊಡ್ಚಿ ನನಾ.

ಹಾಲಾದ್ ಪೋವ್ ದೊಂಬುಟ್ ಈ ರಣಾ.


ಲತ್ತ್ ನಾಲ್ ಕೊರಂಟ್

ಲಚ್ಚಿಲ್ ಡ್ದ್   ಕೊಯಿದ್ ಬಲಾ 

ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇನಿ ಚೀಪೆಗ್

ಬೊಂಡು ಬೆರೆಕೆ ಪಾಯ್ಸಾವು.


ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ತಾಕೊಡೆ